Thông
tin chung

Kiểm tra về cuộc sống
và các tổ chức tại Czech

Kiểm
tra tiếng Czech

Giới thiệu về kỳ thi dành cho mục đích cấp quốc tịch CH Séc

Bạn dự định tham gia thi Kiểm tra kiến thức về nước Tiệp với mục đích được cấp quốc tịch Séc? Các trang điện tử Quốc tịch có những hướng dẫn chi tiết về việc giành thông tin về kỳ thi và chuẩn bị cho kỳ thi.

Thông tin chi tiết