Liên hệ

Bộ Nội Vụ

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

www.mvcr.cz
posta@mvcr.cz
obcanmat@mvcr.cz
logo-mvcr

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • bộ luật số 186/2013 Sb., về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech và về những sửa đổi một số điều luật (điều luật về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech)
 • đơn xin quốc tịch nước Cộng Hòa Czech
 • lệ phí hành chính có liên quan đến việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech

Bộ Giáo Dục, Thanh Niên và Thể Dục

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

www.msmt.cz
posta@msmt.cz
marie.cernikova@msmt.cz
logo-mvcr

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • Thông báo cho việc chứng minh trình độ tiếng Czech và cuộc sống, xã hội Czech với mục đích xin cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech
 • Phương thức thi tiếng Czech và về cuộc sống, xã hội Czec

Viện ngôn ngữ và bộ phận chuyên ngành của trường đại học Charles

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Výzkumné a testovací centrum
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2

http://www.ujop.cuni.cz/
http://ujop.cuni.cz/obcanstvi
obcanstvi@ujop.cuni.cz

logo-ujop

Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • việc tổ chức thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech (thời gian thi, địa điểm thi, đăng ký, lệ phí, chứng chỉ)Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:
 • quá trình thi (hình thức thi, đánh giá, thông tin cho các thí sinh, Qui chế thi) 
 • nội dung thi tiếng Czech
 • khâu chuẩn bị thi tiếng Czech

Học viện sư phạm quốc gia Cộng hoà Séc

Národní pedagogický institut České republikylogo_npi

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

Pracoviště Hostivař

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10 

https://www.npi.cz/
http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz
obcanstvi@cestina-pro-cizince.cz
Bạn hãy liên hệ nếu có thắc mắc về:

 • nội dung thi tiếng Czech
 • những trang internet      

Nếu bạn là nhà báo, xin vui lòng liên hệ với phòng phát ngôn hoặc những bộ phận sau: