Những thời hạn thi trong năm

Thi cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech có thể tiến hành tại những điểm thi.

Thi được tiến hành vào:

  • vào ngày thứ sáu hoặc thứ bảy
  • thi về cuộc sống, xã hội Czech bắt đầu lúc 10:00,
  • thi tiếng Czech bắt đầu lúc 11:00.

Vào ngày thi thì các bạn phải đến đăng ký ít nhất là 30 phút trước khi thi. 

NgàyMôn thiĐịa điểm

thứ sáu 28. 1. 2022

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň

thứ bảy 19. 2. 2022

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Hradec Králové

thứ bảy 12. 3. 2022

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Ostrava, Plzeň
thứ bảy 2. 4. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Plzeň

thứ bảy 30. 4 2022 

Tiếng Séc

Praha

thứ bảy 21. 5. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň
thứ sáu 3. 6. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Ostrava
thứ bảy 10. 9. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Mariánské Lázně, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň
thứ bảy 24. 9. 2022 Tiếng Séc Praha, Poděbrady, Brno
thứ sáu 15. 10. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň
thứ bảy 5. 11. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň
thứ bảy 26. 11. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Ostrava

Thí sinh có thể đăng ký thi tiếng Séc và/hoặc thi kiến thức về Séc:Lựa chọn thời điểm thi là một phần của việc đăng ký thi. Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thi. Không có việc đăng ký này thì đương sự không được phép thi.  

Nếu thời điểm thi tại địa chỉ  http://ujop.cuni.cz/obcanstvi  không được đăng có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký tại trung tâm thi đó nữa. Số lượng có thể được mở ra nếu có ai đó hủy đăng ký.