Luật về quốc tịch của Cộng Hòa Czech

1. Từ tháng 1. 2014 Bộ luật số 186/2013 Sb., về quốc tịch và về việc sửa đổi một số bộ luật (luật về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech) bắt đầu có hiệu lực. Bộ luật này sử đổi phương thức cấp hoặc miễn hồi quốc tịch nước Cộng Hòa Czech. Văn bản về luật quốc tịch nước Cộng Hòa Czech có tại những trang website sau:

Theo § 14 của bộ luật nêu trên thì một trong những điều kiện cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech là chứng minh kiến thức về ngôn ngữ Czech (điều khoản 4) và kiến thức cơ bản về hệ thống hiến pháp của nước Cộng Hòa Czech và kiế thức cơ bản về văn hóa – xã hội, địa lý và lịch sử của nước Cộng Hòa Czech (điều khoản 5). Kiến thức này được chứng minh bằng kết quả tốt trong kỳ thi với mục đích được cấp quốc tịch Czech.

Bộ luật về quốc tịch Czech ấn định rõ ràng là việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech không phải là quyền lợi dĩ nhiên.

Để biết thêm những thông tin cho bộ luật mới về quốc tịch thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trang Bộ Nội Vụ nước Cộng Hòa Czech.

Để biết thêm thông tin về thi thì các bạn có thể tham khảo thêm ở mục Thi về cuộc sống và các tổ chức của Czech và ở mục Thi tiếng Czech.